S T A T U T
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZAROWOLI
 

 ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZAROWOLI zwana dalej OSP.

§ 2.

 Stowarzyszenie OSP dzieła na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo

o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. a ochronie przeciwpożarowej,
a także niniejszego statutu.

§ 3.

Siedzibą OSP jest Szarowola

§ 4.

Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone

w rejonie pomocy wzajemnej.

§ 5.

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

§ 6.

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7.

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flgi organizacyjnej według wzorów określonych

w odrębnych przepisach.

§ 8.

Działalność ochotniczej straży pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 § 9.

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej  straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych
i przedstawicielskich.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów a ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 10.

Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straży Pożarna realizuje przez:

1. 0rganizoanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej
w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.

2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.

3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków
w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie
z Państwowej Straży Pożarnej w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

8 Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 § 11.

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, majce pełną zdolność  do czynności prawnych

i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych,
i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art 44 ustawy z dna 7 kwietna 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz U Nr 20 póź. zm. 104/.

§ 12.

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

§ 13.

Członkowie OSP dzielą się na:

1. Członków czynnych,

2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,

3. Wspierających,

4. Honorowych.

§14.

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

 „W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majtku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbać o jej godność, ofiarnym i mężnym

w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”

 § 15.

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osobo, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą być wybierani do władz OSP.

3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach
i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.

4. Zasady organizacji MOP określa regulamin organizacyjny MDP Zatwierdzony przez

Zarząd Główny Związku.

§ 16.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

1.      Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,

2.      Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

§ 21.

Członkostwo ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,

2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej
z postanowieniami niniejszego statutu,

3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok.

4. Likwidacji OSP,

5. śmierci,

6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 22.

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta

z praw oraz nie wykonuje obowizków określonych w § 18 i 19 niniejszego statutu.

§ 23.

U przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić, na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24.

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty

i umundurowania będące w dyspozycji OSP.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

§ 25.

Władzami OSP są:

1. Walne zebranie,

2. Zarząd,

3. Komisja rewizyjna.

 

WALNE ZEBRANIE

§ 26.

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5 – 9 członków zarządu, trzech członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 27.

Do kompetencji walnego zebrania należy:

1. Podejmowanie uchwal o zmianach i rozwiązaniu OSP,

2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,

3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,

4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,

5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,

6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,

8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieuchronności oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zdobyciu środków trwałych.

9. Podejmowanie uchwal w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn.

10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

§ 28.

Przebieg walnego zebrania oraz podjęte na nim uchwały wpisuje si do księgi protokołów.

§ 29.

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat,

a sprawozdawcze raz na rok.

§ 30.

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków

o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 31.

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

1.      Z własnej inicjatywy,

2.      Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

3.      Na żądanie 1/2 liczby członków OSP,

4.      Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 32.

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

§ 33.

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większości głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 34.

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane

w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków,
z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

§ 35.

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

 

ZARZĄD

§ 36.

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza I skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcje wiceprezesa.

2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 37.

Do zadań zarządu należy:

1. Reprezentowanie interesów OSP,

2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,

3. Zwoływanie walnego zebrania,

4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,

5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.

6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia
w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.

7. Opracowywanie projektów rocznego planu dzialłaności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdania z ich wykonania walnemu zebraniu.

8. Zaciągnie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.

9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie
z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.

11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych.

12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.

13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.

14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

§38.

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

§ 39.

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

§ 40.

Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga glos przewodniczącego obrad.

§ 41.

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 42.

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

 

Do naczelnika straży należy:

 

1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych.

2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.

3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.

4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.

5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych.

6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.

7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 43

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następuje wyróżnienia.

1. Pochwałę ustną,

2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży,

3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 44.

Za niewłaściwe wykonywanie zadarń operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1. Upomnienie ustne,

2. Nagana w rozkazie naczelnika straży,

3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 45.

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształt działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.

3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

§ 46.

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 47.

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 48.

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

 

ROZDZIAŁ. V

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 49.

Majątek i fundusze OSP powstają ze:

1. Składek członkowskich,

2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3. Dochodów z majtku i imprez,

4. Ofiarności publicznej,

5. Wpływów z działalności gospodarczej.

§ 50.

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 51.

Zmiany statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 52.

Wniosek a rozwiązanie OSP względnie zmian statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 53.

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz

z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 54.

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie

3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.

§ 55.

Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzi do dyspozycji samorządu terytorialnego.

 

 


trwa inicjalizacja, prosze czekac... OSP Szarowola
trwa inicjalizacja, prosze czekac...