trwa inicjalizacja, prosze czekac...Dodatki Na bloga

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szarowoli

Szarowola 33

22-600 Tomaszów Lubelski

Woj. Lubelskie

KRS 56547

REGON 951081284

e-mail: szarowola@web.osp.org.pl

mapka2.JPG


Szarowola jest jedną z wielu wsi położonych na Wyżynie Lubelskiej, w jednym z najciekawszych regionów geograficzno-przyrodniczych w Polsce - Roztoczu w jego najciekawszym krajobrazowo środkowej części Roztoczu Środkowym. Leży na wysokości około 310m n.p.m., w malowniczej dolinie górnego biegu rzeki Wieprz.. Od północy sąsiaduje z Grzędą Sokulską należącą do Wyżyny Lubelskiej. Pod względem administracyjnym wchodzi w skład województwa lubelskiego w odległości 10 km na zachód od Tomaszowa Lubelskiego przy drodze Tomaszów Lub. — Krasnobród.
W podłożu wymienionego obszaru na głębokości poniżej 10000 m zalegają utwory prekambryjskie: skały kambryjskie i sylwarskie, najpłycej na głębokości ok. 10000m. Wymienione skały pokrywają pokłady skał osadowych z ery paleozoicznej głównie z dewonu, brak osadu karbonu i personu. Na nich zalegają osady mezozoiczne głównie z jury i kredy a brak skał triazowych. W omawianym obszarze wyłaniają się na powierzchni skały krulowe. Wierzchołki odosobnionych wzniesień tzw. ostrynice głównie w postaci opok gez, margli i wapieni. Pochodzą z morza górnokrewlowego. Pozostałe miejsca są pokryte utwirami czwartorrzędnymi. Utwory trzeciorzędowe: wapienie, piaski i piaskowce w większości zostały rozmięte i przemieszczone przez wody lodowcowe oraz zniszczone przez procesy erozji i denuntacji. W czasie ożywionych i długotrwałych ruchów trzeciorzędzie nastąpiło wydźwignniecie się obszaru roztocza. Na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu klimat stopniowo się oziębił nastąpiło, zlodowacenie skandynawskie. Pierwsze zlodowacenie zwane krakowskim objęło cały omawiany teren po którym zostały nie liczne ślady w postaci odosobnionych płatków glin morcnowych i pojedyncze głazy narzutowe. Największą powierzchnie zajmują utwory zlodowacenia bałtyckiego i zgromadziły się płatami wzdłuż dolin rzecznych i w obszarach między dolinnych są to: piaski bez głazów, piaski rzeczne, less i less spiaszczon. Z erry kenozoicznej (halocenu) pochodzą głównie torfy i mady, które zapełniają dolinę rzeki Wieprz.
Roztocze Środkowe, wyodrębnione także jako „Tomaszowskie” zaznacza się jako pasmo jako NW—SE. W większości pokryte jest utworami piaszczysto—wapiennymi. Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni są rozległe, płaskie zrównania wierzchowinowe. Urozmaiceniem tego krajobrazu są izolowane wzgórza ostancowe (Wapielnia, 385m n.p.m.) oraz wąwozy i jary. W okolicy Szarowoli przeważają kontynentalne cechy klimatyczne (warunki termiczne są dość ostre), co oznacza, że krótkie są tu przejściowe pory roku, a długo trwają lato i zima. Zależne pasmo wzgórza Roztocza ściąga więcej opadów atmosferycznych i są one o około 200 mm większe w ciągu roku niż na obszarach przyległych, są obfite i wynoszą w sumie około 700 mm. Zaznacza się wyraźna przewaga opadów letnich nad zimowymi. Roztocze wyróżnia się w skali województwa lubelskiego dużymi nadwyżkami wody. Jednocześnie charakteryzuje się rzadką scicią wód powierzchniowych oraz głębokim zaleganie wód gruntowych. Związane jest to ze spękaniem skał kredowych oraz przepuszczalnością lessów i piasków. Okoliczność ta wpływa na rozmieszczenie osad i wsi, które skupiają się prawie wyłącznie w dolinach gdzie wody gruntowe występują najpłycej. Największą rzeką tego obszaru jest rzeka Wieprz. Na terenie Roztocza Środkowego występują gleby bielicowe, brunatne, rędziny i bagienne. Największą powierzchnie zajmują gleby bielicowe, mało urodzajne i przeważnie piaszczyste. Szata roślinna omawianego obszaru jest osobliwa i bogata. Dość duży obszar zajmują lasy (około 43%), głównie sosnowce i jodłowce z domieszką buka, dębu, olchy. Roztocze jest ważnym regionem turystyczno—wypoczynkowym. Okolice te są bardzo licznie odwiedzane przez turystów zarówno w lecie jak i w zimie. Z Szarowoli blisko jest do Wapielni, Roztoczańskiego Parku Narodowego, Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, Suśca i Krasnobrodu. Są to najwspanialsze krajobrazowo zakątki zamojszczyzny i najciekawsze w kraju.

 

madera wczasyKartka z kalendarza na stronę

 

 


trwa inicjalizacja, prosze czekac... OSP Szarowola
trwa inicjalizacja, prosze czekac...